Termes i condicions

Termes i Condicions

1) L'accés a aquest web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
2) L'accés i navegació en aquest webs suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d'ús contingudes en l'espai web anteriorment mencionat.
3) Al acceptar el present contracte, vostè declara expressament que (i) és una persona capaç de discernir; (ii) que ha entrat a aquest web per voluntat pròpia i que no ha sigut coaccionat per fer-ho; (iii) que la selecció de Productes o Serveis que l'Usuari desitgi adquirir ho fa únicament pel seu propi compte i risc; i (iv) que ha llegit els termes i condicions d'aquest contracte, acceptant-los pel seu propi compte i risc.